یادآوری (قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل تیر ماه)

یادآوری

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل تیر ماه

زمان ارائه پروژه های کارشناسی روز چهارشنبه 8/5/99  می باشد و آخرین مهلت ارسال فرم تائیدیه توسط استاد راهنما شنبه 4/5/99 می باشد.

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی