برنامه زمانبندی ارائه پروژه های کارشناسی 99/7/16

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویانی که روز چهارشنبه 99/7/16 ارائه پروژه دارند:

طبق برنامه پیوست ارائه پروژه ها در چهار گروه انجام میشود که برای هر گروه یک لینک خاص جهت ورود درmeet iut   در نظر گرفته شده است دانشجویان لازم است ضمن آگاهی از گروه خود در زمان تعیین شده با استفاده از لینک گروه نسبت به ورود و  ارائه پروژه خود اقدام فرمایند.

همچنین ویژه هر گروه  یک مسئول جلسه مشخص گردیده است درصورت مواجهه با مشکل می توانید با مسئول جلسه گروه خود هماهنگ گردید.

لینک گروه 1:

https://meet.iut.ac.ir/b/sal-sun-rkd-jhw

مسئول جلسه: آقای محمد کمالی 09134111339

لینک گروه 2:

https://meet.iut.ac.ir/b/sal-d7s-rp5-hue

مسئول جلسه: خانم قطره سامانی 09133824033

لینک گروه 3:

https://meet.iut.ac.ir/b/sal-rsr-jjr-dho

مسئول جلسه: آقای امیر علمدار 09120940901

لینک گروه 4:

https://meet.iut.ac.ir/b/sal-lnm-hmt-49j

مسئول جلسه: آقای سهیل نیک‌نفس  09396939798

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی