قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

در صورت تمایل به همکاری با دانشکده برای ارائه دروس سرویس و آزمایشگاه در ترم آینده 992 فرم درخواست همکاری دانشجویان دکتری که بر روی سایت دانشکده (آموزش- فرم ها) قرار دارد را تکمیل و تا چهارشنبه 99/10/10 به آدرس zavelan@of.iut.ac.ir  ایمیل فرمایید.

دفتر آموزش دانشکده 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی