عدم ارائه فرم معرفی پروژه

دانشجويان نامبرده زير فقط تا دوشنبه 24/8/95 فرصت دارند که فرم معرفی پروژه خود را تحويل نمايند در غير اين صورت نمره پروژه صفر می گردد.

  • فرهاد امینی
  • علی ایرجی زاده
  • محمد رضا زارع
  • امیر حسین سبزعلیان
  • ایوب سهرابی
  • امیرحسین شوشتریان
  • نوید صادقی

دفتر آموزش دانشکده
22/8/95

تحت نظارت وف بومی