اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه

اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه
به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري (961) در درس پروژه ثبت نام نموده اند ميرساند آخرين زمان تحويل فرم هاي معرفي پروژه چهارشنبه12/7/96  مي باشد، لذادرصورت عدم تحويل به موقع فرم ها، نمره درس پروژه در ترم جاري با کسر نمره محاسبه خواهد گرديد.
لطفا با در نظر گرفتن اين موضوع که ممکن است اين فرم نياز به اصلاحاتی داشته باشد در پيگيری آن تعلل نفرمائيد .
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف بومی