اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 95

اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 95
به اطلاع دانشجويان سال دوم مقطع كارشناسي(ورودی95 ) مي رساند انتخاب مجموعه هاي تخصصي با توجه به موارد زيرانجام خواهد شد:

  1. جلسه معرفي مجموعه هاي تخصصي روز چهارشنبه 97/3/9 از ساعت 13:30 لغايت 16:30 در تالار شهيد فتوحي (تالار 8) برگزار خواهد شد. فرم انتخاب مجموعه ها در اين جلسه توزيع خواهد شد.
  2. آن دسته از دانشجويان كارشناسي كه تا پايان نيمسال جاري موفق به گذراندن حداقل 40 واحد درسي شده باشند مجاز به انتخاب مجموعه هاي تخصصي مي باشند. دانشجويان سال دوم كه كمتر از اين تعداد واحد گذرانده باشند مي توانند انتخاب مجموعه تخصصي مورد نظر خود را در سال بعد انجام دهند.
  3. هر يك از دانشجويان بايد فرم انتخاب مجموعه تخصصي را تكميل نموده و حداكثر تا پايان وقت اداري  روز چهارشنبه  13/ 97/4 به دفتر آموزش دانشكده تحويل دهند.
  4. حد نصاب لازم براي تشكيل هر يك از مجموعه هاي تخصصي حداقل25 نفر مي باشد. سقف تعداد پذيرفته شدگان هر مجموعه تخصصي بسته به نحوه توزيع متقاضيان در كليه مجموعه ها بين 25 تا 30 نفر خواهد بود.
  5. تعيين مجموعه تخصصي دانشجويان پس از روز چهارشنبه  13/ 97/4  بر اساس انتخاب هر يك از دانشجويان و اولويت بندي متقاضيان بر اساس معدل تا پايان نيمسال جاري توسط شوراي آموزشي دانشكده انجام خواهد شد. متذكر مي گردد دانشجوياني كه فرم انتخاب مجموعه هاي تخصصي را تا تاريخ مذكور تحويل نداده باشند، حق تعيين مجموعه را به شوراي آموزشي دانشكده واگذار كرده اند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی