قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل تير ماه 97

قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل تير ماه 97
  فقط تا روز چهارشنبه 97/4/13 فرصت داريد گزارش پروژه همراه با فرم تائيد پروژه و فايل متنی پروژه به همراهcd  را به دفتر آموزش دانشکده تحويل دهيد . در صورت عدم تحويل به موقع پروژه نمره کل پروژه از 14 محاسبه می شود.
ارائه پروژه در روز  چهارشنبه 20 /4 /97 خواهد بود .
همچنين چنانچه پروژه اي كه ارائه مي شود توسط داور، غير قابل قبول تشخيص داده شد،موضوع در كميته آموزشي بررسي می گردد.
   دفتر آموزش دانشکده

تحت نظارت وف بومی