قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل شهريور ماه 97

قابل توجه دانشجويان(کارشناسی ) فارغ التحصيل شهريور ماه 97
  فقط تا روز چهارشنبه 97/6/14  فرصت داريد گزارش پروژه همراه با فرم تائيد پروژه و فايل متنی پروژه و فرم معرفی پروژه به همراهcd  را به دفتر آموزش دانشکده تحويل دهيد . در صورت عدم تحويل به موقع پروژه نمره کل پروژه از 14 محاسبه می شود.
ارائه پروژه در روز  چهارشنبه 21 /6 /97 خواهد بود .
همچنين چنانچه پروژه اي كه ارائه مي شود توسط داور، غير قابل قبول تشخيص داده شد،موضوع در كميته آموزشي بررسي می گردد.
   دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی