قابل توجه دانشجویان کارشناسی فارغ التحصیل شهریور 98

  فقط تا روزچها رشنبه 98/6/13 فرصت داريد "  فرم تائيد پروژه ، فرم معرفی اوليه پروژه و فايل متنی پروژه" (cd ) را به دفتر آموزش دانشکده تحويل دهيد. در صورت عدم تحويل به موقع مدارک امکان ارائه وجود نداشته و نمره کل پروژه از 14 محاسبه ميگردد.
ارائه پروژه در روز چهارشنبه 98/6/27 خواهد بود .

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی