اطلاعیه آموزشی درس (طراحی کاربرد برق)

دانشجویانی که موفق به اخذ درس کاربرد برق و الکترونیک نشده اند، به آقای دکتر قایی مراجعه فرمایند تا در صورت حد نصاب، گروه جدید ارائه گردد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی