آموزش

محسن ثقفیان
هیات علمی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰
مهین زاولانه
کارمند
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۹
کارشناس آموزشی

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف