پژوهش و فناوری

محمود کدخدایی
هیات علمی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۶

تحت نظارت وف بومی