کلاس 5

Maximum days advance: 
6 ماه
تاریخ ایجاد: 
1504591519
تاریخ تغییر: 
1504591519
وضعیت: 
منتشر شده
زبان: 
زبان بی طرف
Maximum duration: 
0 ثانیه
مکان: 
کلاس های دانشکده مکانیک
Minimum duration: 
0 ثانیه
برچسب: 
کلاس 5
Capacity: 
60
زمان ش.18/6 ی.19/6 د.20/6 سه‌شنبه21/6 چهارشنبه22/6 پ.23/6 جمعه24/6
8:00am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
8:30am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
9:00am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
9:30am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
10:00am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
10:30am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
11:00am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
11:30am
 
 
 
 
 
 
بسته شده
12:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
12:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
1:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
1:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
2:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
2:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
3:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
3:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
4:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
4:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
5:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
5:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
6:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
6:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
7:00pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده
7:30pm
 
 
 
 
 
 
بسته شده

تحت نظارت وف بومی