کارشناسان

شهناز ارشادی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
۰۳۱۳-۳۹۱۵۲۶۶
الهام پیمانی
مسئول دفتر
۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۲۵ , ۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۲۷
معصومه خضری
متصدی خدمات اداری
031-33912625، 031-33912627
مهین زاولانه
کارشناس آموزشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۹
بهرام شفیعی
کارشناس کارگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۲۳۴۳
سعید شهداد
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۹
اسماعیل عسگری
کارشناس آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
33915229
سارا عشقی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
( کارشناسی ارشد)
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۹
مهدی قانیان
بازنشسته
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۹
فریدون کبیری
مسئول سايت كامپيوتر
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۱
محمد ماندگاری
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۹
سیدجواد موسوی
مسئول امور عمومی دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۴
حمید نیک نفس
بازنشسته
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۳

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی