No name

فرمهای آموزشی
پیوستاندازه
Microsoft Office document icon شيوه تدوين گزارش پروژه هاي کارشناسي126.5 کیلوبایت
PDF icon فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي147.8 کیلوبایت
PDF icon شماره گزارشات مورد نياز دانشجويان در سیستم گلستان294.2 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست موارد خاص از شوراي آموزشي86.02 کیلوبایت
PDF icon فرم تردد127.47 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست اضافه بر درس236.69 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست دانش آموختگي140.2 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست مهمانی128.99 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم تعیین گرایش مورد نظر27.5 کیلوبایت
فایل فرم پيشنهاديه پرو‍ژه كارشناسي36.22 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست استثناء113.51 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست ثبت پروژه121.49 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست ثبت کارآموزی110.33 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست حذف ترم تحصيلي110.52 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست مرخصي تحصيلي113.85 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست مطالعه آزاد110.73 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست امتحان مجدد115.75 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست پيش ترم113 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست حذف پزشکي يا مجاز درس122.86 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم گزارش كارآموزي و شيوه نگارش195 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم اعلام شروع كارآموزي85.5 کیلوبایت
جدول دروس
پیوستاندازه
PDF icon لیست دروس کارشناسی ارشد514.61 کیلوبایت
جدول دروس
پیوستاندازه
PDF icon لیست دروس دکتری559.65 کیلوبایت
آزمون جامع آموزشی
پیوستاندازه
PDF icon امتحان جامع713.23 کیلوبایت
PDF icon form.pdf57.13 کیلوبایت
PDF icon form-manufacturing.pdf57.6 کیلوبایت
PDF icon fluid mechanics.pdf151.17 کیلوبایت
PDF icon heat transfer.pdf110.19 کیلوبایت
PDF icon thermodynamics.pdf109.03 کیلوبایت
PDF icon mechanicsI.pdf146.21 کیلوبایت
PDF icon mechanicsII.pdf94.49 کیلوبایت
PDF icon mechanicsIII.pdf174.11 کیلوبایت
PDF icon control.pdf242.18 کیلوبایت
PDF icon dynamics.pdf279.29 کیلوبایت
PDF icon robotics.pdf271.02 کیلوبایت
PDF icon vibration.pdf68.74 کیلوبایت
PDF icon Applied Mathematics.pdf192.89 کیلوبایت
PDF icon Metal Forming.pdf118.01 کیلوبایت
PDF icon Advanced_FEM.pdf362.03 کیلوبایت
PDF icon Plasticity.pdf703.14 کیلوبایت
PDF icon Machine tool knowledge .pdf529.38 کیلوبایت
PDF icon numerical cotrol.pdf533.38 کیلوبایت
PDF icon Electrophysical phenomenon.pdf37.73 کیلوبایت
PDF icon Nano Composites.pdf299.19 کیلوبایت
PDF icon Laser Material Processing.pdf124.61 کیلوبایت
PDF icon Additive Manufacturing.pdf148.02 کیلوبایت
PDF icon Plastic technology.pdf438.4 کیلوبایت
جدول دروس
پیوستاندازه
PDF icon لیست دروس33.61 کیلوبایت
PDF icon ارائه دروس بر اساس ترم هاي زوج و فرد121.87 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف