رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 1400

 

اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 1400

به اطلاع دانشجويان سال دوم مقطع كارشناسي(ورودی4011 ) مي رساند انتخاب مجموعه هاي تخصصي با توجه به موارد زيرانجام خواهد شد:

  1. جلسه معرفي مجموعه هاي تخصصي روز چهارشنبه 3/3/1402 از ساعت 13:30 لغايت 16:30 در تالار شهيد فتوحي (تالار 8) برگزار خواهد شد. فرم انتخاب مجموعه ها در اين جلسه توزيع خواهد شد.
  2. آن دسته از دانشجويان كارشناسي كه تا پايان نيمسال جاري موفق به گذراندن حداقل 40 واحد درسي شده باشند مجاز به انتخاب مجموعه هاي تخصصي مي باشند. دانشجويان سال دوم كه كمتر از اين تعداد واحد گذرانده باشند مي توانند انتخاب مجموعه تخصصي مورد نظر خود را در سال بعد انجام دهند.
  3. هر يك از دانشجويان بايد فرم انتخاب مجموعه تخصصي را تكميل نموده و حداكثر تا پايان وقت اداري  روز چهارشنبه  14/ 4/1402 به دفتر آموزش دانشكده تحويل دهند.
  4. تعيين مجموعه تخصصي دانشجويان پس از روز چهارشنبه  14/ 4/1402  بر اساس انتخاب هر يك از دانشجويان و اولويت بندي متقاضيان بر اساس معدل تا پايان نيمسال جاري توسط شوراي آموزشي دانشكده انجام خواهد شد.
  5. متذكر مي گردد دانشجوياني كه فرم انتخاب مجموعه هاي تخصصي را تا تاريخ مذكور تحويل نداده باشند، حق تعيين مجموعه را به شوراي آموزشي دانشكده واگذار كرده اند.

دفتر آموزش دانشکده

تحت نظارت وف ایرانی