جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای سجاد کمره ای)

فارسی

موضوع: تدوین و توسعه ابزار تولید خودکار شبکه عددي براي کاربرد در صنایعخودرو و هوافضا در نرم افزار اپنفوم

ارائه دهنده: سجاد کمره ای

استاد راهنما: دکتر محمود اشرفی زاده

استاد مشاور: دکتر محسن دوازده امامی

اساتید داور: دکتر احمد سوهانکار، دکتر محسن ثقفیان

چکیده:
در مسائل مهندسی امروزي شناخت رفتار یا عکس العمل یک پدیده نقش بسزائی در مسائل مهندسی دارد. لذا شناخت پدیده و عکس العمل آن نسبت به مسائل مختلف در امور مهندسی امروزي مانند هوافضا، هیدرولیک و سیالات از اهمیت قابل توجهی برخودار است. حل برخی از مسائل با روش هاي تحلیلی امکان پذیر نمی باشد؛ لذا بایستی از حل عددي براي بررسی چگونگی رفتار سیال استفاده کرد. در این زمینه نرم افزار هاي مختلفی براي حل مسئله منتشر شده اند که اکثر آن ها متعلق به شرکت هاي تجاري می باشد. اما با گسترش روز افزون نرم افزار هاي Open source یا متن باز، نرم افزار هاي متن باز در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی نیز رشد و گسترش پیدا کردند. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزار متن باز OpenFoam اشاره کرد. یکی از مشکلات موجود در حل مسائل در نرم افزارهاي حل عددي شیوه صحیح تولید شبکه محاسباتی مناسب است. شبکه محاسباتی تا حد زیادي روي دقت حل مسئله و میزان هزینه حل تاثیر گذار است. انتخاب نوع شبکه بندي، میزان بزرگ و کوچک بودن آن ها و هماهنگ کردن این خصوصیت ها با فیزیک مسئله کاري پیچیده و زمان براست. این پیچیدگی براي مدل هاي آیرودینامیک و توربوماشین ها به طور قابل ملاحظه اي افزایش می یابد. در این پژوهش به بررسی تولید خودکار شبکه مناسب براي مسائل آیرودینامیک خودرو پرداخته شده است. اعتبار سنجی مسئله با مدل پرکاربرد AhmedBody انجام شده است. سپس ابتدا مدل هاي هندسی انواع خودروها در دسته بندي هاي مختلف مانند سواري، باري و ... در نرم افزار Solidwork طراحی می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار متن باز OpenFoam و ابزار تولید شبکه آن یعنی snappyHexMesh به شبکه زدن این مدل ها پرداخته می شود. با مطالعه و تغییر پارامترهاي تولید شبکه نرم افزار ،OpenFoam به یک شبکه مناسب براي خودرو دست یافته می شود. برنامه اي براي خودکار شدن فرآیند تولید شبکه و حل ارائه شده است. از این برنامه براي تولید شبکه و حل جریان روي دسته بندي هاي ،Sedan.، Van ،Station ،Off-road ،HatchBack ،Supermini ،Truck ،Coupe ،SUV استفاده شد.

کلمات کلیدي
BashScript ،snappyHexMesh ،Ahmed Body ،Auto mesh generation ،OpenFoam

 
 

مکان: 

سمینار دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

يكشنبه, 19 آبان, 1398 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی