جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای مهران قوسی)

Undefined

موضوع: آندایزینگ پالسی برای ایجاد پوشش اکسیدی بر روی فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304
ارائه دهنده: مهران قوسی
استاد راهنما: دکتر جمشید پرویزیان
استاد مشاور: دکتر علی اشرفی
استادان داور: دکتر علی مالکی، دکتر محسن صفوی
چکيده
در سال­ های اخیر مطالعات بر روی آندایزینگ فولاد زنگ نزن آستنیتی به شدت رشد کرده و نتایج حاصل، پیشرفت­ های چشم گیری در این زمینه را حکایت می­ کند. در این پژوهش تاثیر پسیواسیون نمونه و پارامتر­های جریان پالس بر خواص لایه ی آندی حاصل از فرآیند آندایزینگ در فلز فولاد زنگ­ نزن آستنیتی AISI 304 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا ابتدا متغیرهای نوع پالس، طول سیکل کاری، نسبت کار و پسیواسیون نمونه ها برای اثر بخشی در لایه ­ی آندی در نظر گرفته شد. فرآیند آندایزینگ در محلول اتیلن گلایکول حاوی 1/0 مول بر لیترآمونیوم فلوراید و 1/0 مول بر لیتر آب، به صورت جریان مستقیم در جریان 100 آمپر بر متر مربع انجام شد. فرآیند پسیواسیون نمونه ها در محلول 35% حجمی هیدروژن پراکسید انجام گرفت. تمامی چهار متغیر باعث افزایش ضخامت لایه ­ی آندی حاصل از فرآیند آندایزینگ شدند و در مجموع آندایزینگ پالسی باعث افزایش ضخامت لایه ­ی آندی شد. متغیرها تاثیرات متفاوتی در افزایش ضخامت لایه ­ی آندی داشتند و تاثیر متغیرهای نوع پالس و طول سیکل ­کاری در افزایش ضخامت لایه­ ی آندی، بیشتر از دو متغیر دیگر ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد لایه­ ی آندی حاصل از نمونه ­های آندایز شده به روش جریان پالسی دارای زبری بیشتری نسبت به حالت مستقیم است. همچنین پسیواسیون نمونه ­ها باعث زبرتر شدن لایه­ ی آندی حاصل در هر دو فرآیند آندایزینگ جریان مستقیم و پالسی می­ شود. زبری میانگین نمونه‌های آندایز شده در فرآیند جریان مستقیم و پالسی 04/0 میکرون بدست آمد، که این مقدار در محدوده‌ی زبری قطعات پرداخت نهایی است. برای بررسی چسبندگی لایه ­ی آندی نمونه­ های آندایز شده از روش خمش سه نقطه­ای استفاده شد. پس از بررسی لایه ­ی آندی حاصل از هر دو فرآیند جریان مستقیم و جریان پالسی توسط تصاویر میکروسکوپ نوری و همچنین استفاده از استاندارد ارایه شده توسط انجمن مواد و آزمون آمریکا، چسبندگی خوب لایه ی آندی شکل گرفته توسط فرآیند آندایزینگ تایید شد.
کلمات کليدی: آندایزینگ، لایه‌ی آندی، فولاد زنگ‌نزن، آندایزینگ پالسی، پوشش اکسیدی، لایه متخلخل

مکان: 

سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, 27 آذر, 1398 - 08:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی