جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای علی رضایی مهیاری)

موضوع: طراحي و ساخت مکانيزم شستشوي لباس به کمک امواج اولتراسونيک و بررسي مؤلفه هاي مؤثر

ارائه دهنده: علی رضایی مهیاری

استادان راهنما: دکتر علی لقمانی، دکتر سید مهدی حجازی

استاد مشاور: دکتر امین اله محمدی           

استادان داور: دکتر محمد دانش، دکتر علیرضا فدایی تهرانی

چکیده:

شستشوي منسوجات به کمک امواج اولتراسونيک يکي از روش‌هاي جديد شستشو است که در سال‌هاي اخير پژوهش‌هاي گوناگوني در اين زمينه در کشورهاي مختلف انجام گرفته است. در پژوهش‌هاي انجام گرفته در اين زمينه به مواردي همچون بهبود 15درصدي شستشوي تلفيقي اولتراسونيک وشستشوي معمولي نسبت به شستشوي معمولي، تأثير مثبت اضافه کردن ارتعاش مکانيکي به شستشوي اولتراسونيک، کاهش پوسيدگي پارچه در شستشوي اولتراسونيک نسبت به شستشوي معمولي، بهبود 6 برابري انتقال جرم از درون الياف تشکيل دهنده پارچه و کاهش 5/2 برابري هسته ايستاي مرکزي در صورت استفاده از اولتراسونيک اشاره شده است. در اين پژوهش به معرفي پديده کاويتاسيون و عوامل تأثيرگذار برآن پرداخته‌شده است و سعي شده تا تأثير گذاري عوامل مختلفي از جمله بسامد، نوع پارچه، نوع چرک که در اين نوع شستشو مؤثر است  بررسي شود، به همين منظور از چهار مدل پارچه استاندارد شستشو، پنبه حلقوي، پنبه تاري پودي، پلي استرکه در نوع بافت، جنس الياف، تراکم بافت با يکديگر متفاوت هستند استفاده شده است. همچنين از دو نوع چرک  شيرکاکائو و مخلوط دوده کربن به همراه پارافين براي بررسي اثر نوع چرک در شستشوي اولتراسونيک استفاده شده است. براي بررسي اثر بسامد در شستشوي اولتراسونيک نيز دو بسامد  5/32 و 5/19 کيلو هرتز انتخاب شده است‌. طبق نتايج به دست آمده با افزايش بسامد ميزان تميز شوندگي پارچه‌ها کاهش ‌مي‌يابد. نوع بافت پارچه تأثير مستقيم بر ميزان پاک شوندگي چرک از پارچه داشته به اين صورت که پارچه‌هاي با بافت حلقوي به دليل وجود خلل‌و‌فرج‌هاي بيشتر و حبس فيزيکي چرک سخت‌تر از پارچه‌هايي که بافت تاري پودي دارند تميز ‌مي‌شوند. تراکم بافت نيز اثر معکوس بر تميز شوندگي پارچه دارد به گونه‌اي که با افزايش‌تراکم بافت، پارچه‌ها کمتر تميز ‌مي‌شوند. جنس الياف پارچه که درواقع تعيين کننده ميزان آبدوستي و يا آبگريزي الياف هستنددر ميزان تميز شوندگي پارچه نقش مستقيم داشته به گونه‌اي که هرچه ساختار شيميايي چرک قطبي‌تر باشد با اليافي که آبدوست (قطبي) هستند پيوند محکم‌تري برقرار کرده وکمتر تميز ‌مي‌شوند و هرچه نوع ساختار شيميايي چرک قطبيت کمتري داشته باشد با الياف آبگريز(غير قطبي) بهتر واکنش داده و الياف کمتر تميز خواهند شد.

کلمات کليدي: اولتراسونيک، کاويتاسيون، ترانسديوسر اولتراسونيک، شستشوي اولتراسونيک

فارسی

مکان: 

جلسه الکترونیکی

تاریخ: 

شنبه, 23 اسفند, 1399 - 13:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی