جلسه دفاع رساله دکتری (آقای محمدسعید طلایی)

فارسی

 موضوع : بررسی نقش مرزدانه بر پارامتر‌های مکانیکی نانوکریستال آهن به روش دینامیک مولکولی
ارائه دهنده : محمد سعید طلایی
استاد راهنما :  دکتر سعید ضیایی راد
استاد مشاور دکتر مهدی جوان بخت
اساتید داور :  دکتر کورش حسن پور، دکتر محمد سیلانی، دکتر ابوذر طاهری زاده، دکتر امیر لهراسبی
چکیده
اکثر مواد مهندسی مورد استفاده در عصر کنونی، مواد چند بلوری هستند. انرژی مرزدانه در تحرك مرزها نقش مهمی ایفا می نماید. مرزهاي کم انرژي انطباقی ( مرزهاي  با مقادیر سیگماي کم) مقاومت خوبی در برابر تشکیل ترك نشان می‌‌دهند. در حالی که جوانه زنی و رشد ترك از همان مراحل اولیه غالبا در مرزهاي معمولی اتفاق می افتد. همچنین با استفاده از کنترل ریزساختار مرزدانه‌ها می‌توان رشد ترك خستگی را نیز کنترل نمود. انرژی مرزدانه یکی از پارامترهای موثر مرز است که بر رفتار مکانیکی ماده و همچنین در رشد دانه اثر گذار است. در این پایان نامه ابتدا به بررسی انرژی مرزدانه ‌‌های متقارن و غیر متقارن S3, S5, S9  در ماده آهن پرداخته شده است. دلیل این‌‌ امر آن است که مرزدانه‌‌های با انرژی کمتر به عنوان مرز پایدار شناخته می‌‌شوند و به همین منظور جهت اطمینان از مدل سازی صحیح مرز، انرژی مرز به عنوان پارامتر کنترلی در ایجاد  مدل مرز پایدار لحاظ گردید. روش جدیدی برای ایجاد مرز پایدار و کم انرژی نیز معرفی گردید که نسبت به روش های قبلی با تعداد کمتری شبیه سازی قادر به ایجاد مدل است. نتایج نشان داد که ساختار دارای کم‌ترین انرژی مرز این مجموعه شبیه‌سازی با جابجایی صفر از هندسه مرز تطابقی کامل اتفاق می‌افتد. در ادامه با شبیه سازی نانوفروبرش بر روی مرزهای متقارن و نامتقارن S3, S5, S9  به بررسی خواص مکانیکی مانند تنش برشی ماکزیمم شروع نابجایی در ماده و مدول یانگ ماده پرداخته شد. اثر فاصله از مرز در این تحقیق بر روی این پارامتر‌ها و همچنین بر روی نمودار نیرو-جابه‌جایی فرورونده بررسی گردید. دو روش مختلف برای محاسبه ثوابت الاستیک و تنش برشی شروع تسلیم بررسی شد. تفاوت چشمگیری در صورت استفاده از روش محاسبه شعاع تماس بر روی نتایج نسبت به استفاده از عمق کلی فرورونده مشاهده نشد. نتایج نشان داد که تنش برشی شروع تسلیم در زیر فرورونده در حدود استحکام برشی ایده‌ال ماده است. در روی مرز مقدار تنش برشی شروع تسلیم کاهش پیدا نمود و همچنین در نزدیکی مرز، که ناشی از وجود مرز به عنوان عیب و منشایی برای کمک به ایجاد نابجایی می‌باشد.

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, اسفند 13, 1397 - 10:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی