جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای میلاد عشوریان)

فارسی

موضوع: تحلیل اجزا محدود غیر خطی استحاله فازی مارتنزیتی در حضور حفره دایروی
 ارائه دهنده: میلاد عشوریان
استاد راهنما: دکتر مهدی جوانبخت
استاد مشاور: دکتر سعید ضیایی راد
اساتید داور: دکتر علیرضا شهیدی، دکتر مهدی سلمانی تهرانی
چکيده
تبديل فاز یا استحاله‌ی مارتنزيتي يك تبديل فاز مرتبه اول، همراه با تغيير مكان اتم‌ها نسبت به هم و بدون رخداد پديده نفوذ اتم‌ها در هم است كه نقش مهمي در ايجاد نانو و مايكروساختارها و خواص مكانيكي در بسياري از مواد نظير آلياژهاي هوشمند ايفا می‌کند. دراین پروژه معادلات کوپل الاستیسیته بر پایه کرنش های بزرگ میدان فاز غیر خطی برای بررسی تبدیل فاز مارتنزیتی تک ورینته در نانو ذرات تحت بار گذاری های مختلف مکانیکی و حرارتی در دو بعد و در فضای کارتزین شبیه سازی شده است. در ابتدا روش المان محدود غیرخطی برای حل معادلات  الاستیسیته بر پایه کرنش های بزرگ از یک سو و نیز روش المان محدود غیرخطی متغیر با زمان برای حل معادلات غیرخطی میدان فاز از سوی دیگر پیاده سازی، و صحت معادلات و روش عددی برای هر قسمت بررسی گردیدند. در ادامه، معادلات الاستیسیته و میدان فاز غیر خطی با یکدیگرکوپل شده و این معادلات با ترکیب کدهای المان محدود تولید شده حل شده‌اند. شبیه سازی‌های موجود براي مسائل کرنش صفحه‌اي و تک ورينت مارتنزيتي به كارگرفته شده است. در پایان به دلیل اهمیت عیوب ساختاری و بخصوص حفره در تعیین سینتیک، ترمودینامیک و نانو ساختار مواد و پیچیدگی تحلیل استحاله مارتنزیتی در حضور آن ها و به منظور نشان دادن توانایی کد های تولید شده، مثال‌هایی براي تبديل فازهاي مكعبي به مكعب مستطيل در آلياژ  NiAl در ابعاد نانو و در حضور حفره دایروی مورد بررسي قرارگرفته كه از آن جمله می‌توان به ایجاد و انتشار صفحه مشترک تک بعدی آستنیت-مارتنزیت، رشد جوانه و نانوساختار مارتنزیت و هم چنین تبدیل فاز معکوس تحت  دما، تنش و بارگذاری ترکیبی دما و تنش اشاره نمود. کدهای تولید شده ابزاری پایه‌ای و مناسب هستند که با پیشرفت دادن آنها امکان تحلیل مسائل گوناگون با ابعاد بزرگتر، تعداد ورینت بیشتر، و با شرایط بارگذاری گوناگون در مقایسه با کد های موجود فراهم می‌گردد.
کلمات کليدی: میدان فاز، تبدیل فاز (استحاله) مارتنزیتی، ابعاد نانو، المان محدود غیرخطی ،کرنش های بزرگ

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, اسفند 21, 1397 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی