جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای بنیامین یوسفی)

فارسی

موضوع: مطالعه تئوری و تجربی خواص مکانیک فشاری هواژل زیست‌ تخریب‌پذیربر پایه نانوفیبر سلولز
ارائه دهنده: بنیامین یوسفی
استادان راهنما: دکتر مهدی کاروان، دکتر مصطفی جمشیدیان
استاد مشاور: دکتر محمد دیناری
استادان داور: دکتر زهرا طالبی، دکتر مهدی جوانبخت
چکیده
در سال‌های اخیر مطالعه بر روی ساختارهای متخلخل به دلیل رفتار خاص این ساختارها از جمله خواص مکانیکی استحکامی،انتقال حرارتی و همچنین چگالی این قبیل ساختار به شدت رونق گرفته است علاوه بر آن با شدت گرفتن مسئله آلودگی محیط زیست و توجه ویژه به آن، مطالعات به سمت ساختارهای متخلخل زیست تخریب‌پذیر سوق داده شده است. از جمله این ساختارها می‌توان به هواژل‌ها اشاره کرد که ساختاری با درصد تخلخل بیش از 80 درصد می‌باشد. در این پروژه ساختار متخلخل زست تخریب‌پذیر با استفاده از نانوفیبر سلولز ساخته شده و خواص مکانیکی استحکامی آن بهبود بخشیده شده علاوه بر آن شبیه سازی خواص مکانیکی برای به دست آوردن یک مدل ساختاری از این گونه هواژل‌ها انجام گرفته و مشخصات مکانیکی آن به دست آمده است.
واژگان کلیدی: هواژل- ایروژل- خواص مکانیکی فشاری- زیست تخریب‌پذیر- نانوفیبر سلولز- شبیه‌سازی.
 

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, 11 تير, 1398 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی