جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای هادی ذبیحی)

فارسی

موضوع: ساخت و مشخصه یابی پلیمر های زیست فعال، زیست تخریب پذیرپایه PLA با خواص حافظه داری
ارائه دهنده: هادی ذبیحی
اساتید راهنما: دکتر مهدی کاروان، دکتر علیرضا شهیدی ریزی
اساتید داور: دکتر مهدی جوانبخت، دکتر علیرضا فدایی تهرانی
 چکیده
موادی که به شکل پویا به محرکهای محیطی واکنش داده و عکس العمل های متنوعی بروز می دهند، هوشمند نامیده می شوند. در سال های اخیره مواد هوشمند به دلیل تغییر خواص فیزیکی، مکانیکی و مهندسی خود در اثر اعمال محرک های خارجی به طور گسترده، بررسی شده اند. مواد با حافظه شکلی، گروهی از مواد هوشمند به شمار می آیند. این مواد به طور موقت تغییر شکل می یابند، سپس با محرکهای محیطی مثل مواد شیمیایی، دما و نور به شکل اولیه خود بر می گردند. امروزه پلیمرهای حافظه دار با محرک حرارتی در بسیاری از زمینه ها، به ویژه درحوزه پزشکی امیدوار کننده است به طور کل، پلیمرهای حافظه دار بیشتر با خواص همزمان زیست تخریب پذیری و زیست فعالی مورد توجه محققان بوده اند چرا که این نوع پلیمرها می توانند کاربردهای شگرفی در زمینه توسعه مواد و تجهیزات زیستی و پزشکی داشته باشند که در این طرح نیز یکی از معیارهای انتخاب مواد و فرمولاسیون طراحی مواد است . همچنین، خواص حافظه داری پلیمرها و ترکیبات کامپوزیتی آنها وابسته به خواص مکانیکی و حرارتی ترکیبات است .ازجمله مهترین مواد استفاده شده در پلیمر های حافظه دار پلی اکتیک اسید می باشد که معایب آن از جمله تردی زیاد و نرخ کرنش کم استکه نیاز به اصلاح خواص مکانیکی و حرارتی دارد.
واژگان کلیدی: پلیمر های حافظه شکل-پلی لاکتیک اسید- خواص مکانیکی- زیست تخریب‌پذیر- زیست فعال

 

 

مکان: 

سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, 11 تير, 1398 - 17:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی