جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای بهنام اعظمی)

فارسی

موضوع: بررسي تجربي و عددی اثر بافت سطح بر عملکرد تريبولوژي سطوح در تماس خطي و نقطهاي در رژيم روانکاري مخلوط
ارائه دهنده: بهنام اعظمي
استادان راهنما: دکتر صالح اکبرزاده، دکتر محسن اصفهانيان
استادان داور: دکتر محمدرضا فروزان، دکتر محمد سيلاني
چکيده
پديده سايش و اصطکاک از معضلات مهمي است که صنعت سالهاست با آن مواجه است. تا به حال راهکارهاي مختلفي براي رفع اين مشکل ارائه شده است. يکي از آنها الگودهي سطح مي باشد که براي اين امر نيز روشهاي مختلفي ارائه شده است. از آنجا که استفاده از ليزر سريعتر و دقيقتر بوده است، از اين روش بيشتر در پژوهش ها استفاده مي شود. در اين پژوهش به بررسي تجربي اثر بافت سطح ليزري بر رفتار سايشي و اصطکاکي دوره گذرا برروي ديسکهايي از جنس فولاد ST37 در تماس خطي و نقطهاي در رژيم روانکاري مخلوط پرداخته شده است. از روانکار روغن هيدروليک ISO VG-68  با گرانوروي 68cSt استفاده شده است. در اين پژوهش دو پارامتر ورودي سرعت خطي و بار عمودي متغير بودند. در اين بررسي نمودار ضريب اصطکاک برحسب مسافت پس از طي مسافت 100 متر تقريبا ثابت مي شود. بابررسي هاي صورت گرفته براي هر چهارحالت مشخص گرديد که با افزايش سرعت و کاهش نيروي اعمالي ميزان سايش کاهش پيدا مي کند. با مقايسه نتايج بين ديسک هاي الگودهي شده و صيقلي مشخص شد که ميزان ضريب اصطکاک بين 12 تا 23 درصد و ميزان سايش تقريبا بيش از 50 درصد کاهش يافته است.
کلمات کليدي: سايش، ضريب اصطکاک، الگودهي سطح، دوره گذرا

مکان: 

سمینار4 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, 11 تير, 1398 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی