جلسه ارائه سمینار پژوهشی 1 (خانم سیده زهرا جزایری)

فارسی

موضوع: طراحی فراماده آکوستیکی فعال به منظور تنظیم پذیری همزمان چگالی و مدول بالک موثر با استفاده از مواد پیزوالکتریک
ارائه دهنده: سیده زهرا جزایری
استاد راهنما: دکتر حسن نحوی
استاد مشاور: دکتر علی لقمانی
اساتید داور: دکتر سعید ضیائی راد، دکتر محسن بدرسمای، دکتر رضا تیکنی
چکیده:
در سال های اخیر تلاش­ های گوناگونی برای تنظیم کردن چگالی موثر و مدول بالک موثر به منظور توسعه ­ی ساختارهای کامپوزیتی آکوستیکی با خواص تنظیم ­پذیر انجام گرفته است. مطالعه­ ی فرامواد آکوستیکی موجود نشان می­ دهد که در همه­ ی آن­ها، باند فرکانس کاری باریک که به علت ماهیت تشدید محلی فرامواد آکوستیکی ایجاد می ­شود کاربردهای عملی آن­ها را محدود می­ سازد. به علاوه طراحی و تحقق عملی یک فراماده ­ی آکوستیکی چندمنظوره که در فرکانس ­های کاری مختلف، با توجه به کاربرد مورد انتظار به صورت دلخواه پارامترهای آن بتواند تنظیم شود تا کنون محقق نشده است. در این پیشنهادیه، ایده ­ی طراحی و در صورت امکان ساخت یک فراماده آکوستیکی حاوی رزوناتورهای هلمهولتز فعال و همچنین غشاهای فعال با استفاده از مواد پیزوالکتریک ارائه می­ شود. با توجه به فعال بودن همزمان رزوناتورها و غشاها، امکان کنترل محدوده ­های فرکانسی چگالی موثر و مدول بالک موثر به صورت هم­زمان فراهم می­ شود. همچنین فراماده آکوستیکی پیشنهادی قابلیت عملکرد چندمنظوره را دارا است، بدین معنی که با کنترل ولتاژ قادر به تنظیم سختی غشاها و رزوناتورهای هلمهولتز می ­باشد و بنابراین کنترل قابل توجهی بر روی انتقال امواج آکوستیکی خواهد داشت. پارامترهای الکتریکی پیزوالکتریک تحت ولتاژهای مختلف کاری تغییر می­ کنند، بنابراین فرکانس تشدید غشاهای الاستیک و رزوناتورهای هلمهولتز با تغییر ولتاژ پیزوالکتریک، تغییر می­ کنند. به بیان ساده ­تر، هدف اصلی این پیشنهادیه طراحی و در صورت امکان ساخت فراماده آکوستیکی چندمنظوره است که به ازای فرکانس­ های تحریک آکوستیکی مختلف، با کنترل سختی پیزوالکتریک­ های تعبیه شده در مسیر انتشار امواج آکوستیکی، بتوان فرکانس ­های تشدید رزوناتورهای هلمهولتز و غشاهای الاستیک را به گونه­ای کنترل کرد که همواره مقدار آن­ها با یکدیگر برابر باشد. بدین ترتیب شرایط تعادل همواره برقرار خواهد بود و با حفظ شرایط تعادل، امپدانس آکوستیکی محیط انتشار با امپدانس آکوستیکی هوا برابر می­ شود و به علت تطابق امپدانسی هیچ­گونه بازتاب صوتی در مرز بین محیط انتشار و هوا رخ نمی ­دهد. همچنین هنگامی که هدف، ممانعت از عبور امواج آکوستیکی باشد، می­توان با کنترل سختی پیزوالکتریک­ ها، شرایط را به گونه­ای تنظیم کرد که فقط یکی از مقادیر چگالی و یا مدول بالک موثر فراماده آکوستیکی منفی باشد، در این صورت انتشار امواج آکوستیکی متوقف می­ شود.
 

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, مهر 8, 1398 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی