جلسه دفاع پیشنهادیه رساله دکتری (آقای مهرداد کلوشانی)

فارسی

موضوع: بهینه­ سازی توپولوژی جاذب انرژی استوان ه­ای با قید کاهش وزن تحت بار فشاری
ارائه دهنده: مهرداد کلوشانی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا فروزان
اساتید داور: دکتر سعید ضیائی راد، دکتر محسن بدرسمایی
چکیده
اغلب مواقع برای انسان و وسایلی که توسط بشر تولید می ­شود برخورد، امری ناخواسته اما اجتناب ناپذیر است. یکی از متداول­ترین روش­ ها برای رفع یا کاهش اثر برخورد استفاده از جاذب انرژی است. به همین دلیل تحقیقات وسیعی در مورد جاذب­های انرژی بخصوص سازه­ های جدار نازک در صنایع مختلفی چون حمل و نقل زمینی (جاده­ای، ریلی)، دریایی و صنایع هوا-فضا، عمدتاً با رویکرد افزایش قدرت جذب انرژی بر واحد وزن انجام گرفته است. در این تحقیقات، به طور گسترده هندسه­ های متنوعی برای بهبود عملکرد سازه­های جدار نازک پیشنهاد و مورد تست و تحلیل قرار گرفته است. برخی از هندسه ­های مذکور به روش بهینه­ سازی شکل، بهینه شده ­اند. به تازگی تحقیقات معدودی به تبیین روشمند بهینه­ سازی توپولوژی جاذب پرداخته­ اند.
این تحقیق با ارائه شیوه­ای نوین، در پی رسیدن به قابلیتی است که به طور اثرگذار بهینه ­سازی توپولوژی برای رفتارهای غیرخطی را با استفاده از توانایی­ های نرم افزارهای اجزاء محدود، گسترش داده و قدرت بهینه کردن در جهت افزایش جذب انرژی یک سازه فداشونده را با در نظرگرفتن تغییر شکل های پلاستیک بزرگ و با قید محدودیت وزن سازه،­ ساختارمند کند و موارد ذکر شده را برای یک جاذب استوانه­ای به عنوان مساله نمونه به انجام برساند. در ادامه این پژوهش، مراحل ساخت و تست سازه­ی بهینه شده انجام خواهد گرفت و با نتایج بدست آمده از حل عددی مقایسه خواهد شد.
 
کلمات کليدی: 1- جاذب انرژی 2- سازه جدار نازک 3- بهینه­ سازی توپولوژی 4- قید کاهش وزن 5- استوانه

مکان: 

سمینار2 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 15 مهر, 1398 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی