کسب عنوان دانشمند جوان مهندسی منتخب فرهنگستان علوم ایران

کسب عنوان دانشمند جوان مهندسی منتخب فرهنگستان علوم ایران توسط جناب آقای دکتر سلیم پور را به ایشان و کلیه اعضای دانشکده مهندسی مکانیک و دانشگاه صنعتی اصفهان تبریک عرض می کنیم.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی