استاد مهندسی مکانیک در CFD

احمد رضا
پیشه ور

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

جريانات ناپايدار تراكم پذير، جريانات چند فازی ، دینامیک سیالات محاسباتی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۸

شماره اتاق: 

۱۸

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی