استادیار مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

محمد رضا
توکلی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

جریان های چندفازی، هیدروآیرودینامیک، انتقال حرارت

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۱۲

شماره اتاق: 

۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی