دانشیار مهندسی مکانیک دراحتراق

محسن
دوازده امامی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

جريانهاي احتراقي، توليد و انتشار آلاينده هاي ناشي از احتراق، جريانهاي چند فازي

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۵

شماره اتاق: 

۲۰

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی