استاد مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات

محمد رضا
سلیم پور

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

انتقال حرارت دو فازي، طراحي سیستمهای حرارتی

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۰

شماره اتاق: 

۳۵

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی