آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از آزمایشگاه‌های آموزشی رشته مهندسی مکانیک است که در آن دانشجویان با آزمون‌های مرتبط با تنش‌ها و تغییر شکل در قطعات مختلف تحت بارگذاری آشنا می‌شوند. تجهیزات این آزمایشگاه شامل موارد زیر است:

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی