استادیار مهندسی مکانیک در شکل دهی

رضا
جعفری ندوشن

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

تحلیل تغییرشکل و آسیب فلزات از دیدگاه میکرو و ماکرو

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۷

شماره اتاق: 

۴۷

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی