استادیار مهندسی مکانیک درشکل دهی

مهدی
سلمانی تهرانی

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

شکل دهی فلزات، شبیه سازی اجزای محدود

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۹

شماره اتاق: 

۲۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی