دانشیار مهندسی مکانیک در تریبولوژی

صالح
اکبرزاده
معاونت آموزشی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

تريبولوژي( اصطکاک، سایش و روغنکاری)، تجزیه و تحلیل عملکرد ماشین آلات

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۵

شماره اتاق: 

۵۱

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی