اعضای هیئت علمی

محسن بدرسمای
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۴
جمشید پرویزیان
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۴
سید محسن صفوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۳
علیرضا فدایی تهرانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۲
محمود فرزين
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۸
احسان فروزمهر
دانشیار
معاونت پژوهشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۸
عباس قائی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۶
مهدی کاروان
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۶
علی مالکی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۱۴۶۱
پیمان مصدق
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۱

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی