دانشیار مهندسی مکانیک درساخت و تولید

جمشید
پرویزیان

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

مکانیک محاسباتی،طراحی و تولید به کمک کامپیوتر و اتوماسیون

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۴

شماره اتاق: 

۴۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی