دانشیار مهندسی مکانیک در اتوماسیون صنعتی

سید محسن
صفوی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

سیستم های تولید،روش های تولید، اتوماسیون،ارتعاشات

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۳

شماره اتاق: 

۳۷

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی