استاد مهندسی مکانیک درشکل دهی

محمود
فرزين

مرتبه علمی: 

استاد

تخصص: 

تحليل نظري و تجربي فرآيندهاي شكل دهي ورق، طراحي قالب

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۸

شماره اتاق: 

۲۲

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی