دانشیار مهندسی مکانیک در روشهای ساخت به وسیله لیزر

احسان
فروزمهر
معاونت پژوهشی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

روشهای ساخت افزودنی، استفاده از لیزر در فرآیندهای ساخت، کنترل و دیده بانی فرآیندهای ساخت تکنولوژی واترجت

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۸

شماره اتاق: 

۴۲

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی