دانشیار مهندسی مکانیک درشکل دهی

عباس
قائی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

پلاستیسیته محاسباتی، شکل دهی فلزات، ماشینکاری

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۶

شماره اتاق: 

۵۲

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی