رفتن به محتوای اصلی
x

ساخت و تولید

معرفی گروه سوم

 

محسن بدرسمای

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
  • 031-33915224
شماره اتاق : 49
جمشید پرویزیان

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915264
شماره اتاق : 44
سید محسن صفوی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915243
شماره اتاق : 37
علیرضا فدایی تهرانی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915232
شماره اتاق : 36
محمود فرزين

ساخت و تولید
هیات علمی, استاد
  • 031-33915218
شماره اتاق : 22
احسان فروزمهر

ساخت و تولید
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915238
شماره اتاق : 42
عباس قائی

ساخت و تولید
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
  • 031-33915206
شماره اتاق : 14
علی مالکی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33911461
شماره اتاق : 5
پیمان مصدق

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915231
شماره اتاق : 6

تحت نظارت وف بومی