راه ارائه درخواست ها شکایات و پیشنهادهای دانشجویی

به استحضار می رساند، جناب آقای دکتر مشایخی به عنوان معاون محترم دانشجویی دانشکده آماده پاسخگویی یا انتقال درخواست ها، شکایات و پیشنهادات دانشجویان محترم در ساعات مراجعه عمومی هستند.

ساعت مراجعه مجازی:
روزهای چهارشنبه ساعت 11-12
لینک مراجعه:
https://meet.iut.ac.ir/b/moh-qks-vrh-lno

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی