اطلاع رساني شرایط و مراحل پذيرش نخبگان وظيفه و پوستر مراحل پذیرش در دانشگاه صنعتي اصفهان

اطلاعیه شرایط و مراحل پذيرش نخبگان وظيفه در دانشگاه صنعتي اصفهان و اعلام محل تامين اعتبار حقوق و مزاياي نخبگان وظيفه و پوستر مراحل پذيرش و انجام نظام وظيفه تخصصي در دانشگاه صنعتي اصفهان - طرح جايگزين خدمت بنياد ملي نخبگان (طرح شهيد صياد شيرازي) به پیوست می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی