اطلاعیه استفاده از دوره های فنی و حرفه ای طی سال تحصیلی

در طول سال تحصیلی در صورتی که عده ای از دانشجویان اسامی حداقل12 نفر که آمادگی شرکت در دوره های فنی و حرفه ای در واحد یا واحد خمینی شهر را در اختیار دانشکده قرار دهند، دانشکده نسبت به ارسال تقاضای تشکیل دوره در زمان مورد نظر دانشجویان اقدام خواهد کرد به طور مثال ممکن است 12 نفر از دانشجویان برای برگزاری دوره ی PLC در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خمینی شهر در ساعات 13:30 الی 14:30 روزهای فرد تقاضا بدهند. برگه تقاضا باید شامل: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره تماس و امضای کلیه متقاضیان دوره باشد.
برای اطلاع از عنوان دوره هایی که در این دو مرکز قابل برگزاری است به سایت فنی و حرفه ای مراجعه فرمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی