اطلاعيه ثبت وام عتبات

 
با عنايت به نزديك شدن ايّام اربعين حسيني و تشرّف تعداد زيادي از دانشجويان به عتبات عاليات به اطلاع ميرساند،
مدارك لازم براي ثبت وام عتبات به شرح ذيل ميباشد:
الف- دانشجوياني كه از طريق ستاد عتبات اعزام مي شوند:
-  معرفي نامه ستاد عتبات دانشگاهيان
-   فرم ثبت تقاضا، ممهور به مهر معاونت دانشجويي و ستاد عتبات
- اسكن صفحه مشخصات و صفحه ممهور به مهر خروج از كشور در گذرنامه
شايان ذكر است مبلغ وام زيارت براي اين دسته از دانشجويان درصورت تاهّل ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال و در صورت تجرّد۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ميباشد.
 ب- دانشجوياني كه به صورت آزاد مشرّف مي شوند:
ارائه اسكن صفحه مشخصات و صفحه ممهور به مهر خروج از كشور گذرنامه
مبلغ وام زيارت عتبات اين دسته از دانشجويان ۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال ميباشد

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی