رزروها

مکان مشاهده تاریخ و زمان مدت تعداد افراد عملیات
کلاس 1 س, 06/14/1396 - 14:00 ۱ ساعت 30
کلاس 1 ی, 06/19/1396 - 08:00 4 ساعت 50
کلاس 1 د, 06/20/1396 - 08:00 4 ساعت 60
کلاس 1 د, 06/20/1396 - 12:00 4 ساعت 60
کلاس 1 د, 06/20/1396 - 16:00 2 ساعت 60
کلاس 1 س, 06/21/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 1 چ, 06/22/1396 - 08:00 30 دقیقه 60
کلاس 1 ش, 06/25/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 1 ی, 06/26/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 1 د, 06/27/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 1 س, 06/28/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 1 ش, 07/01/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 1 ی, 07/02/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 د, 06/20/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 س, 06/21/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 ش, 06/25/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 2 ی, 06/26/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 2 د, 06/27/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 س, 06/28/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 ش, 07/01/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 ی, 07/02/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 د, 07/03/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 س, 07/04/1396 - 08:00 9 ساعت 60
کلاس 2 چ, 07/05/1396 - 08:00 30 دقیقه 60
کلاس 2 ش, 07/08/1396 - 08:00 9 ساعت 60

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی