رزروها

مکان مشاهده تاریخ و زمان مدت تعداد افراد عملیات
کلاس 9 8. آبان 1396 - 8:00 8 ساعت 60
کلاس 9 9. آبان 1396 - 8:00 8 ساعت 60
کلاس 9 6. آبان 1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 9 8. آبان 1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 9 9. آبان 1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 1 25. مهر 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 16. آبان 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 22. آبان 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 23. آبان 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 27. آبان 1396 - 8:00 10 ساعت 60
کلاس 1 28. آبان 1396 - 8:00 10 ساعت 60
کلاس 1 29. آبان 1396 - 8:00 10 ساعت 60
کلاس 1 30. آبان 1396 - 8:00 10 ساعت 60
کلاس 1 4. آذر 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 5. آذر 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 6. آذر 1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 7. آذر 1396 - 17:30 30 دقیقه 60

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی