قابل توجه دانشجویان دکتری ( 99 اعلام زمان برگزاری امتحان جامع مخصوص دانشجویان دکتری در بهمن ماه )

بنا به رأی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، تاریخ آزمون جامع کتبی روز سه شنبه مورخ 5  اسفند 99 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

دانشجویان متقاضی برگزاری امتحان جامع، در بازه زمانی اول الی 11 بهمن فرم درخواست را از روی سایت دانشکده دریافت و تکمیل نمایند و بعد از تأیید اساتید راهنما، فرم درخواست از طریق پست الکترونیکی، از طرف استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده  ارسال گردد.

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی