قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده مکانیک (تاريخ ثبت نام بدون آزمون كارشناسي ارشد 1399-1400)

به استحضار مي رساند با توجه به اصلاحيه اي كه در متن زیر آمده است، تاريخ ثبت نام بدون آزمون كارشناسي ارشد 1400-1399 تا 15 بهمن ماه 1399 تمديد گرديد.

اصلاحيه

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 1401-1400

تبصره: طبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حد نصاب واحدهاي درسي دانشجوياني كه در بهمن 98 در حال گذراندن نيمسال ششم بوده و در آن نيمسال حداقل 4 واحد حذف داشته اند، تا 4 واحد قابل كاهش است، به شرطي كه در نيمسال مذكور اين ميزان واحد حذف شده در كارنامه ثبت شده باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی